Pneumatická úhlová bruska Nitto Kohki - MYG - 70

myg_-_70
myg_-_70myg_-_50_652463775psluenstvi_pro_myg_189693875
Obchodní značka: Nitto KohkiNitto Kohki