Pneumatická úhlová bruska Nitto Kohki - MYG - 50

myg-50
myg-50myg_-_50psluenstvi_pro_myg_457608118
Obchodní značka: Nitto KohkiNitto Kohki