Pneumatická úhlová bruska Nitto Kohki - MYG - 40

myg-40
myg-40myg_-_25_247271226psluenstvi_pro_myg_502570134
Obchodní značka: Nitto KohkiNitto Kohki