Pneumatická úhlová bruska Nitto Kohki - MYG - 25

myg-25
myg-25myg_-_25psluenstvi_pro_myg
Obchodní značka: Nitto KohkiNitto Kohki